اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی  فصلنامه و دارای جنبه آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی فصلنامه، مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور  منتشر شده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
  •  فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.
  • این نشریه مقالاتی که فقط دارای یک نویسنده هستند یا مقالاتی که  نویسنده مسئول آنها  عضو هیات علمی  نباشد و همچنین مقالاتی که غیر پژوهشی باشند را در اولویت پذیرش قرار نمی دهد.
  • اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
  • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
  • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
  • مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر فصلنامه خواهد بود.
  • لازم است نگارندگان فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نمایند.