اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر امین رضا جمشیدی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم ها استادیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

aminrezajamshidiiauk.ac.ir
0000-0002-4742-3612

سردبیر

دکتر احمد غضنفری مقدم

مهندسی مکانیک بیوسیستم استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان

aghazanfariiauk.ac.ir
0000-0001-9664-2793

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی الماسی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم ها استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

morteza.almassigmail.com
0000-0002-4717-7204

h-index: & i10-index 19  

دکتر محمد امین آسودار

مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

asoodarscu.ac.ir
0000-0001-5266-0455

دکتر محمد جواد شیخ داوودی

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

javad1950gmail.com
0000-0003-0409-2144

دکتر محمد رضا زارع مهرجردی

مهندسی اقتصاد کشاورزی استاد- عضو هیأت علمی گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

zareuk.ac.ir
034-31322609
0000-0003-4292-9988

دکتر احمد غضنفری مقدم

مهندسی مکانیک بیوسیستم استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان

aghazanfariiauk.ac.ir
0000-0001-9664-2793

دکتر نجمه یزدانپناه

مهندسی علوم خاک دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی (کرمان)

nyazdanpanahiauk.ac.ir

دکتر علی نشاط

مهندسی کشاورزی - آبیاری و زه کشی دانشیار - عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورز ی دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

neshatiauk.ac.ir

دکتر محمد مهدی کشتکار

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

keshtkariauk.ac.ir

دکتر رضا باقری

مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی) دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

bagherireza10gmail.com