راهنمای نویسندگان

نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار

مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با کشاورزی پایدار را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند یا برای انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده باشند، بررسی و داوری کرده و در صورت تأیید چاپ و نشر  می‏ نماید.

زمینه های بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار به شرح ذیل می‏ باشند:

 

1) مکانیزاسیون  2)  تکنولوژی‏ های نوین  3) فرآوری های پس از برداشت  4) انرژی های زیستی 5) مدیریت منابع آب و خاک   6) مرتع، زراعت و باغبانی 7) آموزش، ترویج و اقتصاد 

مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهدۀ نویسنده (یا نویسندگان) است. ترتیب نام نویسندگان بر عهدۀ شخص مکاتبه­ کننده خواهد بود و مکاتبات با وی انجام خواهد شد.  مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است و مقاله‌های دریافتی مسترد نخواهند شد. مجله در نشر مطالب به صورت الکترونیکی، اینترنتی یا اینترانتی مجاز است.

مقاله‌ها باید با عنوان کامل، بدون نام و مشخصات نگارنده (یا نگارندگان)، به انضمام برگ مشخصات مقاله، روی کاغذ سفید A4 حداکثر در 15 صفحه با فاصلة سطرها یک سانتی‌متر و حاشیة از بالا 3/8 سانتی­متر و 2/5 سانتی‌متر از چپ و 2/5 سانتی متر راست و 2/5 سانتی متر از پایین صفحه با قلم فارسی لوتوس (B Lotus)، اندازه 13، به ­صورت تایپ رایانه‌ای در محیط ورد (Microsoft Word) تهیه و به ­همراه اصل فایل در فرمت (Word) از طریق سامانه ارسال شود. 

 لازم به ذکر است که چاپ مقاله در این نشریه فعلاً رایگان است.

برای دریافت فایل ورد (word) الگوی مقاله اینجا را کلیک کنید.

لازم است نگارندگان فرم تعهد نگارندگان را تکمیل و ارسال نمایند

ترتیب و شرح قسمت­ های مختلف مقاله

مقاله‌های ارسالی شامل برگة مشخصات مقاله، عنوان، چکیدة فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، مراجع مورد استفاده، چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی ‌و در صورت لزوم ضمائم است.

  برگه مشخصات مقاله

این قسمت در یک صفحه جداگانه تهیه می­ شود و در برگیرندة عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبة علمی نگارنده (یا نگارندگان)، آدرس کامل، شمارة تلفن، شمارة دورنگار، آدرس پست الکترونیکی، و منبعی خواهد بود که مقاله از آن استخراج شده است (پایان­ نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی و مانند آن).  برگة مشخصات مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود.

عنوان

            عنوان باید کوتاه (حداکثر 25 کلمه)، رسا، جامع، و بیانگر محتوای مقاله باشد.

 

چکیدة فارسی

            چکیدة فارسی (حداکثر در 250) کلمه بیانگر فرضیه، هدف پژوهش، توصیف مختصر مواد و روش­ ها، نتایج اصلی به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است.

 

واژه‌های کلیدی

            واژه‌های کلیدی شامل حداکثر پنج واژة مجزا یا مرکب خواهد بود و برای نشان دادن ماهیت و گرایش موضوع مقاله به هنگام طبقه‌بندی در سامانه‌های اطلاع­ رسانی است. واژه های کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

 

مقدمه

            در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیة مورد نظر تعریف شود.  همچنین لازم است به اهم کارهای پژوهشی انجام شدة قبلی در این مورد نیز اشاره و لزوم پژوهش مورد نظر تشریح و هدف مطالعة حاضر مشخص شود.

 

مواد و روش­ ها

           این قسمت شامل شرح کامل مواد و روش­ های مورد استفاده در اجرای پژوهش است.  در مورد روش­ های متداول و شناخته شده، ذکر منبع مربوط کافی است.  ذکر مشخصات فنی و نام­ های دقیق علمی و تجارتی مواد و دستگاه­ ها و همچنین معیارهای مورد استفاده ضرورت دارد.

 

نتایج و بحث

            این بخش در برگیرندة نتایج حاصل از پژوهش به­ صورت متن(ها)، جدول(ها)، شکل(ها) و تصویر(ها) است.  در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد.  ضرورت دارد جدول­ ها و شکل­ ها با اندازة مناسب و کیفیت بالا تهیه شود، ارقام خوانا باشند، و تغییرات آشکار در منحنی­ ها با واحدهای سنجش سیستم بین‌المللی (SI) تهیه شود.  عنوان جدول در بالا و عنوان نمودار یا شکل در زیر نوشته شود.  عنوان جدول یا نمودار باید مختصر و گویای ارتباط عوامل مورد بحث در جدول یا نمودار باشد. نتایج بررسی­ های آماری باید به یکی از روش­ های علمی در جدول(ها) منعکس شود مگر در مواردی که ذکر ارقام به صورت خام ضروری باشد.  هر جا به جدول یا نموداری اشاره می‌شود آن جدول یا نمودار باید بلافاصله نشان داده شود مگر در موارد ضروری که حسب مورد در قسمت ضمائم ارائه خواهد شد.  اعداد، مقیاس­ ها، واحدها در متن مقاله و در جدول و نمودار به فارسی نوشته شود.  کارهای ترسیمی اصلی بوده یا به­ صورت رایانه‌ای و سازگار با ورد (Word) دارای کیفیت مناسب برای چاپ باشد. تکرار جدول­ ها، نمودارها، و غیره به هنگام بیان نتایج ضرورت ندارد.

 

نتیجه­ گیری

            این قسمت شامل یک استنتاج نهایی، خلاصة پژوهش، و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی موضوع مورد تحقیق است.  نگارندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را برای انجام تحقیقات تکمیلی ارائه کنند.

 

قدردانی

            در این بخش (در صورت نیاز)، از اشخاص حقیقی، حقوقی، سازمان­ها، و نهادهای مؤثر در انجام پژوهش قدردانی می­ شود.

 

مراجع

1-   کلیة مراجعی که در متن مقاله بیان شده است باید در فهرست مراجع و بعد از متن آورده شوند.  نگارندگان موظف­ اند مشخصات مراجع را چه در این بخش، چه در متن مقاله به درستی و مطابق با مشخصاتی بیاورند که در هر یک از منابع دیده می شود.

2-     در متن مقاله فقط به نام نگارنده (یا نگارندگان) و سال انتشار مرجع اشاره شود. (به­ صورت شماره اشاره نشود)

مثال:

 

(Ghazanfari, 2019)  (Asoodar & Bahrami, 2018)

 

3-     اگر مرجع بیشتر از دو نگارنده دارد نام نفر اول همراه با «.,et al» ذکر شود اما در فهرست مراجع اسامی تمامی نگارندگان درج شود.

مثال:

(Hesami et al,. 2015)

4-     مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان مرتب شود.  درصورتی­که نگارنده‌ای در یک سال چند مقاله دارد با اضافه کردن حروف a و b و ... تنظیم شوند.

5-     مراجع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارت (In Farsi) قید شود.

6-     از روش زیر برای مرتب کردن مراجع استفاده شود.

 

الف- تک نگارنده

Sarrich, M. V. 2020. Additional solutions for steady-state evaporation from a shallow water table. Soil Science. vol (1): 63-66.

 ب- دو یا چند نگارنده

Hasanzadeh, B. and Badri, F. 2015. Determination of roughness coefficient for corrugated drainage pipes based on real flow conditions. J. Agricultural Science. 34(3): 681-692. (In Farsi)

 

Soleyiman, G., McBratney, B. K. and Karlos, A. W. 2017. Comparison of different approaches to the development of pedoransfer functions for water-retention curves. Geoderma. 29, 225-253.

 

پ- کتاب

Danel, H. 2016. Farm Machinery. Farming Press Books & Videos. Miller Freeman Professional Ltd. UK

 

ت- فصلی از کتاب

Regier, M. and Schubert, H. 2001. Microwave Processing. In: Richardson, P. (Ed.) Thermal Technologies in Food Processing. CRC Press. N. Y. 178-208.

 

درصورت‍ی‌که تعداد نگارندگان فصل بیش از یک نفر هستند، به جای (Ed.) از (Eds.) استفاده شود.

 

ث- مجموعه مقاله­ ها

Shamsi, M. 2019. Physical properties of Iranian export apple. Proceedings of the 12th Conference of PMA. Aug. 8-12. Prague- CZK. 285-300.

 

ج- دیسکت فشرده مجموعه مقاله‌ها (CD)

فقط کلمه CD قبل از Proceeding یا مجموعه مقاله‌ها آورده شود.

چنانچه مقاله‌ای در دست چاپ است، به‌جای کلمه ناشر، In press یا «در دست چاپ» به کار برده شود.

 

چ- پایان­ نامه یا طرح تحقیقاتی

 

Adib, SH. 2019. Developing design and construction of three-point hitch dynamometer. M. Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Islamic Azad University. Kerman Branch. Kerman, Iran. (In Farsi)

 

Rahnavard, R. 2012. Wheat sensitivity rate determination to water in different growth stages. Research Report. No. 451. West Azarbayejan Agricultural Research Center. (In Farsi)

 

 

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده انگلیسی باید دارای مفهومی معادل چکیده فارسی باشد و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود.

 

واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی

این واژه‌ها معادل ”واژه‌های کلیدی فارسی“ به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

تذکر

الف- برای پذیرش اولیه مقاله و بررسی آن، رعایت دقیق دستورالعمل بالا ضروری است. 

ب- به ­منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی توصیه می­شود که نگارندگان محترم قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.